Wednesday, September 12, 2007

David Gandy @ V ManBritish supermodel David Gandy photographed by Mario Testino @ V Man Magazine

No comments: